Policy för fordon och trafik på Solkustens AWD:s terrängbana.

 

 

         Fordon:

 

1.      Allmänt:

Samtliga fordon skall följa nedan ställda krav, Solkustens-AWD förbehåller sig rätten att avvisa icke önskvärda fordon.

Högsta tillåtna totalvikt är 3,5 ton.

Förare skall ha för fordonstypen giltigt körkort eller förarbevis.

Gummilarvburna fordon under 600kg som ej styr genom bromsning på ena sidans larv är tillåtna.

                  

2.      Försäkring:

Samtliga fordon skall vara försäkrade med minst trafikförsäkring eller motsvarande, detta skall kunna styrkas med försäkringsbevis.

 

3.      Registrering:

Fordonet skall vara i trafik, avställda fordon tillåts ej.

Fordonet skall gå att identifiera m h a registreringsskylt med överensstämmande chassinummer. Undantaget fordon som är byggda för trial enligt Svenska Bilsportsförbundets tekniska regler.

 

 

4.      Trafiksäkerhet:

Endast sittplatser avsedda för persontransport får användas, passagerare på t ex pickupflak är förbjudet.

Samtliga sittplatser bör vara försedda med bälten.

Passagerarutrymmet skall vara så utformat att passagerare inte kan komma i kontakt med vassa föremål t ex från bortskurna eller skadade karosseridelar.

Fordonet skall ha väl fungerande bromsar.

Styrinrättning och fjädring skall vara hel.

Öppna fordon skall vara försedda med störtbåge/bur, undantaget fordon i originalutförande.

 

 

5.     ATV motorcyklar:

Förare och ev. passagerare skall bära hjälm.

Fordonet bör vara utrustat med ”vimpel”.

Förare skall ha för fordonstypen giltigt körkort.

 

 

 

          Körning:

 

1.      Allmänt:

Körning på området är endast tillåten för registrerade medlemmar i Solkustens AWD.

All körning skall ske på ett ansvarsfullt sätt.

Högsta rekommenderade hastighet är 20 km/hhela området.

All körning sker på egen risk och under eget ansvar.

 

2.      Område:

All körning skall ske på anvisat område, om frikörning är tillåten är föraren skyldig att känna till områdets yttre gränser.

Avspärrningar, skyltar och övriga anvisningar skall respekteras.

Körning på banvall är absolut förbjudet, likaså vinschning i kontaktledningsstolpar.

 

          Miljö:

                     1.     Allmänt:

Körning skall ske på ett sådant sätt att onödiga markskador ej uppstår.

Om utsläpp av miljöfarligt ämne t ex olja skett skall detta omedelbart saneras, om föraren inte själv har resurser att genomföra detta på ett tillfredsställande sätt skall träffledningen underrättas.

Undvik att skada träd, använd textilband vid vinschning och kör inte medvetet emot trädstammar.

Snökedjor får ej användas vid barmark.

Vid incident som kan medföra miljöskada skall miljöombud ovillkorligen kontaktas, Ulf Krause tel. 070-5289219.

 

                      2.    Miljöpolicy

Solkustens-AWDs motorklubb med dess verksamhet skall verka för starkt miljötänkande i alla delar av sin verksamhet.

Genom ständigt förbättringsarbete skall föreningen tillse att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på den yttre miljön.

 

Miljöhänsyn ska tas på alla nivåer inom klubben och förbättringsarbetet skall stimuleras genom att öka medlemmars kunskap om den yttre miljön kring verksamheten.

 

En öppen dialog skall föras med klubbens medlemmar, myndigheter och andra intressenter om verksamhetens miljöpåverkan.

 

Vår verksamhet skall följa SBFs miljöpolicy

 

Fastställd vid årsmöte den 31 Januari 2009

Styrelsen Solkustens AWD