Stadgar för Solkustens AWD

Med hemort Oskarshamns kommun

 

Bildad 980826

Stadgar fastställda 980826

 

Allmänna bestämmelser

 

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva en idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

  Därför vill vi utforma vår idrott så att

 

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva följande offroadkörning med terrängfordon samt offroadkörning i tävlingsform (trial).

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 § Tillhörighet

Föreningen är medlem i svenska bilsportsförbundet och är där igenom ansluten till Sveriges riksidrottsförbund föreningen är skyldig att följa svenska bilsportsförbundets stadgar övriga tävlingsbestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan på begäran av svenska bilsportsförbundets styrelse är föreningen skyldig att ställa  föreningens handlingar till förfogande samt att lämna ut begärda uppgifter.

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelse.

 

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

6 § Verksamhets och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden from 0101-1231.

 

7 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

 

9 §  Upplösning av föreningen

För upplösningen av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet angivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar , skall omedelbart tillsättas Svenska Bilsportsförbundet.

 

Föreningens medlemmar

 

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas avstyrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medsökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i Svenska Bilsportsförbundets stadgar.

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anges därmed omedelbart har lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anges ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförts från medlemsförteckningen.

 

12 §  Uteslutning

Medlemmen får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än denne har försummat att betala av föreningen beslutande avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begäras till att omfattas viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts dag. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning. Beslutet om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom en viss tid dock minst 14 dagar. fått tillfället att yttra sig över de omsändigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i Svenska Bilsportsförbundets stadgar.

 

 

 

 

 

 

 

13 §  Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 

 

 14 § Deltagande i verksamheten

Medlemmen har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom verksamheten och å samma villkor so gäller för övriga medlemmar.

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 

15 § Tidpunkt kallelse

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organhålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 3 veckor före mötet tillställas medlemmarna eller kungöras i ort pressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på lämpligplats. Har förslag väckts om stadgeändring nedläggning eller sammanslagning av föreningens med annan förening eller annan fråga väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets och förvaltningsberättelser revisorernas berättelser verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag att inkomma motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16 § Förslag till ärende  behandlas av årsmötet

Såväl medlemmen som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötes årets fyller 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

 

18 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med antal röstberättigade som är närvarande på mötet.

 

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop(acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning i alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan antingen vara absolute eller relativ.

 

 Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som erhållit högsta antal röster är vald oberoende hur dessa röster förhåller sig till antalet angivna röster.

 

 För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftat med klubbslag.

 

20 § Valbarhet

Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller revisor i föreningen.

 

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. a) Syrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

    b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgift.

10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

       a)  Val av föreningens ordförande för en tid av två år.

       b)  Halva antalet av övriga ledamöter för en tid av två år.

       c)  Två suppleanter i styrelsen för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

       d)  Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens                                                                                                     

             ledamöter delta.

e)      Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av en ska utses till ordförande.

f)        Beslut om val av ombud till Svenska Bilsportsförbundet möten ( och  ev., andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.)

13.    Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmen till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag tillföredragningslista för extra årsmöte skall tillsättas medlemmarna senast 7 dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

 

Under styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte få det som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling omrörts rätt på extra årsmöte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 § .

 

Valberedningen

 

23 § Sammansättning ålägganden

Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga den vikas mandattid utgår vid mötes slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta det av föreningens räkenskaper, årsmötets och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltningar och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt styrelsens överlämnarevisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

Styrelsen

 

 

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fem övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleanten enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleanten i dennes ställe enligt samma ordning som för tiden till och med nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådant ledamot har ingen rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

26§ Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för Svenska Bilsportsförbundets stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren

 

Kassören

 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallas och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstantal har ordförandeutslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordförande besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

28 § Överlåtelse av beslutanderätt

Syrelsen får överlåta sin beslutanderätt i särskilda ärenden eller vissa grupper av ärenden till sektionen, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som har fattat beslut med stöd av bemyndigade enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.