GDPR

Föreningen Solkustens AWD har för avsikt att endast samla in uppgifter om våra medlemmar
med rättslig grund i syfte att hålla ett medlemsregister med endast de nödvändiga uppgifterna
för att fylla verksamhetens syften, till exempel för att kontakta dig kring frågor som rör vår
verksamhet och för att registrera närvaro på föreningens aktiviteter i syfte att bl.a
ansöka om föreningsstöd.

Vi använder också uppgifterna för att rapportera medlemslista till Svenska bilsportförbundet - SBF.
Vi kan komma att dela dina uppgifter med försäkringsbolag och myndigheter om så krävs.
Vi delar inte uppgifter med tredje part i syfte för marknadsföring eller liknande.
Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter vi lagrat om dig.

Uppgifter sparas som längst till medlems begärda utträde ur föreningen eller till föreningens upplösning.

Som Personuppgiftsansvarig – ”PuA” är föreningen att betrakta.
Som Personuppgiftsbiträde – ”PuB är föreningens styrelse att betrakta.

Som anslutande till föreningen är medlem införstådd i föreningens stadgar vari GDPR utgör en del.